ابرها به آسمان تکیه می کنند،درختان به زمين و انسان ها به مهرباني یکدیگر...

سال نو بر هموطنان مهربان سرزمین مان مبارک باد.

 

نوروز ۱۴۰۱