بازگشایی شعب مجموعه نیلوفرآبی و تمدید مهلت استفاده بلیط های هدیه