تعطیلی شعب تهران مجموعه نیلوفرآبی ،به علت وضعیت قرمز شیوع کرونا