پکیج ونوس

این پکیج شامل 90 دقیقه سنگ داغ آروما + 60 دقیقه پا می باشد.

مدت زمان و هزینه پکیج ونوس