آخرین مهلت استفاده از بلیطهای هدیه تا ۲۸ اسفند ماه

 

با توجه به آخرین مهلت استفاده از بلیطهای هدیه تا ۲۸ اسفند ماه سالجاری ،بدینوسیله از میهمانان محترم نیلوفر آبی تقاضا می گردد قبل از پایان سال نسبت به تعیین وقت و مراجعه به شعبِ مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است بلیطهای خریداری شده ی سالجاری در سال آینده فاقد اعتبار خواهد بود.