نیلوفر آبی از ارائه خدمات به بیماران مبتلا به سرطان و بانوان باردار معذور می باشد

نیلوفر آبی از ارائه خدمات به بیماران مبتلا به سرطان و بانوان باردار معذور می باشد.