بدین وسیله به اطلاع می رساند به درخواست شما میهمانان گرامی تاریخ استفاده از امتیازات باشگاه تا 1395/09/30 تمدید می شود.