روز پدر مبارک

پکیج های هدیه با تخفیف ویژه

پکیج امید: 90 دقیقه ماساژ سنگ داغ + 30 دقیقه صورت بدون مواد /  3/240/000 ریال

پکیج سرچشمه: 90 دقیقه ماساژ کمپرس گیاهی با روغن+ 30 دقیقه ماساژ سر با ماسک/ 2/970/000 ریال

پکیج نور: 60 دقیقه ماساژ سوئدی + 30 دقیقه ماساژ سنتی تایلندی + 30 دقیقه ماساژ سر / 2/750/000

پکج کوهسار: 60 دقیقه ماساژ روغن معطر + 30 دقیقه ماساژ پا + 30 دقیقه ماساژ سر 2/830/000

پکیج سپیدار : 90 دقیقه ماساژ حوله داغ با روغن معطر + 30 دقیقه ماساژ سر با ماسک 2/880/000

لازم به ذکر است که در صورت رزرو اینترنتی 5 درصد به تخفیف های فوق اضافه خواهد شد.

مهلت خرید تا پایان  2 اردیبهشت 1395 می باشد.