نیلوفر آبی، نخستین مرکز رسمی اسپا و ماساژ در ایران، حیات خود را در گرو رضایت میهمانان محترم می داند. پذیرش و ارائه خدمات مطلوب و بهبود کیفیت و کمیت این خدمات، سیاست اصولی مدیریت و پرسنل این شرکت می باشد و بر این اساس خط مشی خود را با تاکید بر موارد ذیل و در جهت اثر بخشی عملکرد سیستم دنبال خواهند کرد:

 

  • - ارتقاء بهره وری
  • - افزایش دامنه عملکرد جغرافیایی
  • - احترام به خواسته ها ،ارزشها و منافع میهمان
  • - ایجاد محیط مناسب منطبق با شئون اسلامی - ایرانی
  • - ارتقاء سطح مهارتی و دانش پرسنل اداری - خدماتی
  • - تنوع در ارائه خدمات اسپا و ماساژ با تاکید بر خدمات تقاضا محور
  • - افزایش سطح سلامت عمومی ،جسمی، روانی و زیبایی شهروندان
  • - حمایت و هدایت دانش آموختگان به سمت فرصت های شغلی
  • - توسعه پژوهشهای کاربردی اسپا و ماساژ و همکاری تحقیقاتی با مراکز علمی و دانشگاهی
  • - تربیت نیروی انسانی متخصص با برنامه ریزی مناسب و مدون جهت آموزش جوانان علاقه مند و مستعد

 

 

از کلیه همکاران و پرسنل که سرمایه های اصلی شرکتند، انتظار دارد با جدیت کامل سیاستها و فرایندهای مربوط را به کارگیرند و نسبت به اجرای کامل آن اهتمام ورزند.

 

شایان ذکر است به منظور اطمینان از اثر بخشی سیستم، خط مشی کیفیت در صورت لزوم مورد بازنگری قرار می گیرد.

 

مهندس علی عزیزپور

 

مدیرعامل

0.00
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۷/۸
منبع :