مهندس علی عزیزپورمدیر عامل و عضو هیئت مدیره 

 

 

علیرضا عبداالهیرئیس هیئت مدیره 

 

قاسم ایرانشاهیعضو هیئت مدیره و مدیریت کیش 

 

مهندس رضا لطفیعضو هیئت مدیره
1.00
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۷/۸
منبع :