آفر ویژه ی شعبه آریا تا پایان سال جاری تمدید شد :

به هر چهار ساعت استفاده از انواع خدمات، یک ساعت ماساژ روغن رایگان هدیه تعلق خواهد گرفت.